Thursday, January 29, 2015

၂၀၁၅ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁) ပညာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာ ဆရာမ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ရန္ကိစၥ၊

(၂) ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ၊ ဆရာသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ လွဳပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ ၄င္းသမဂၢမ်ား တည္ရွိမွဳ အေပၚ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေရးကိစၥ။

(၃) လက္ရွိျပဌာန္းျပီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒတြင္ပါ၀င္သည္႔ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္ နွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားေပါင္းစပ္ညႈိႏွဳိင္းေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းကိစၥ။

(၄) ေဒသအလုိက္ႏွင့္ ေက်ာင္းအလုိက္လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည္႕ပညာေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ကိစၥ။

(၅) လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ စာေမးပြဲစနစ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ကိစၥ။

(၆) ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္ျပီး ၊ ကုိယ္တုိင္ေလ႔လာ စူးစမ္း သင္ယူႏုိင္သည့္ သင္ႀကား နည္းစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္ကိစၥ။

(၇) တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘာသာစကားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံ ပညာေရးစနစ္ ( mother tongue based multi-lingual education ) ကုိ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ထည္႕သြင္းျပဌာန္းရန္ကိစၥ။

(၈) မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအပါအ၀င္ ကေလးအားလုံးအတြက္ လူတုိင္းအက်ဴံး၀င္ပညာေရး (inclusive education) ကိစၥ။

(၉) ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမ်ားေႀကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံခဲ႔ရသည္႕ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္လည္တက္ေရာက္ ခြင့္ ကိစၥ။

(၁၀) ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအသုံးစရိတ္၏ ၂၀% သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးကိစၥ။

(၁၁) အခမဲ႔ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကုိ မူလတန္းအဆင့္သာမက အလယ္တန္းအဆင့္အထိ တုိးျမွင့္ က်င့္သုံးေရး ကိစၥ...

Sunday, January 11, 2015

အလင္းမုခ္ဦးလား ငရဲ၀င္ေပါက္လား ၂၀၁၅

၂ဝ၁၅ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အျမင္နဲ႕ စိုးရိမ္မႈေတြအေၾကာင္း မေဆြးေႏြးခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕အားလံုးကို ၂ဝ၁၅ ဆီ သယ္ေဆာင္လာေပးတဲ့ ဒီမိုကေရစီေခတ္အမည္ရ ေလးႏွစ္တာကာလေလးကို ျပန္ၿပီးသံုးသပ္ၾကည့္ပါရေစ။

ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆႏၵရွိသလို ကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လာမွာကို စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နည္းလမ္းရွာၿပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းထပ္တိုးခဲ့တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကို မလႊတ္ေပးဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲလာဝင္ေလလို႔ အျဖစ္သေဘာ ဖိတ္ေခၚမႈေတြအျပင္ ဝင္ၿပိဳင္ရင္ေတာင္ အႏုိင္မၿပိဳင္ဘဲ အ႐ံႈးခံသင့္တယ္ဆိုတဲ့ တုိက္တြန္းမႈေတြၾကားထဲမွာ NLD ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္မၿပိဳင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ မစၥတာရက္ေတာကိစၥသာ မေပၚေပါက္ခဲ့ဘဲ ၂ဝ၁ဝ မတုိင္ခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္၊ NLD ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြရဲ႕ အႏုိင္ရပါတီဟာ လက္ရွိအႏိုင္ရပါတီ ျဖစ္လာမလား မေသခ်ာပါဘူး။ ဒီအကြက္ေတြ ႀကိဳျမင္ခဲ့လို႕လည္း NLD ဝင္မၿပိဳင္တဲ့ အခင္းအက်င္းကို ဖန္တီးခဲ့တာလို႕ ျမင္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က တစ္ခ်က္ခုတ္တာ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္တယ္လို႔ပဲ ဆိုရမလား။ အဲဒီ့အကြက္နဲ႔ အဲဒီ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ NLD ထဲမွာ အကြဲအျပဲဇာတ္လမ္းေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ပါတီအသစ္ေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ တစ္ေကာင္တည္းေသာ ခြပ္ေဒါင္းဟာ ကလုန္း (Clone) ေတြ ေပၚလာပါေတာ့တယ္။ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေအးျမေစမယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ခေမာက္ဟာလည္း အေရာေရာ အေယာင္ေယာင္ေတြ ျဖစ္ကုန္ပါေတာ့တယ္။ ရွိရင္းစြဲ အခင္းအက်င္းတစ္ခုကို တစ္ခုတည္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာမတူညီဘဲ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႕ ႀကိဳးစားၾကသူအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈတစ္ခုယူၿပီး စည္းေႏွာင္မထားႏုိင္ၾကဘဲ ဘာလို႔မ်ား ျပန္ေစ့မရေလာက္ေအာင္ ကြဲသြားၾကသလဲဆိုတာ သမုိင္းမွာ အေျဖရွာၾကရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုပါပဲ။ တစ္ဖက္က အခ်ဳိ႕ေတြ တပ္ထဲမွာေန၊ အခ်ဳိ႕ေတြ ယူနီေဖာင္းေျပာင္း၊ ဘယ္သူက ဘာလုပ္၊ ဘယ္သူက ဘာလုပ္နဲ႕ လူခြဲကစားေနခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ ဘက္မွာေတာ့ လူေတြ အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ကြဲကုန္ပါေတာ့တယ္။ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးမႈၿပိဳကြဲေနျခင္းဟာ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ သည္းေျခႀကိဳက္အစာပါပဲ။
၂ဝ၁ဝ အသင္းငယ္ေလးေတြကိုပဲ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္တဲ့လုပ္ပြဲႀကီးမွာ ႀကိဳတင္စီမံထားတဲ့အတုိင္း ထိုင္ခံုေနရာေတြ ခြဲေဝယူၾကအၿပီး ၂ဝ၁၂ မွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္ကာလဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အားအေကာင္းဆံုးပြင့္လန္းလာတဲ့ အခ်ိန္ကာလလို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အစိုးရ၊ အတုိက္အခံနဲ႔ ေထာင္ကလြတ္လာၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ၾကသလဲလို႔ ေမးရင္ေတာ့ အေျဖက အားရစရာ မေကာင္းခဲ့ပါဘူး။ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ မျဖစ္စေလာက္ ေနရာေလးကို သေဘာေကာင္းခ်င္သေယာင္နဲ႔ေပးၿပီး လက္ရွိအခင္းအက်င္းရဲ႕တရားဝင္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစခဲ့တဲ့ ကစားကြက္ကလည္း ဂိုးေပါင္းမ်ားစြာ သြင္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရသြားျခင္းက တစ္ဖက္ကို တပ္လွန္႔လိုက္သလိုျဖစ္သြားၿပီး စိုးရိမ္မႈတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေစခဲ့တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ လြတ္လပ္စြာနဲ႔ တရားမွ်တစြာသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆိုရင္ မႏုိင္ႏုိင္ဘူးလို႕ သေဘာေပါက္သြားသူ အခ်ဳိ႕ဟာ အဲဒီ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာပဲ Dirty Game လို႔ေခၚတဲ့ ညစ္ပြဲေတြ စ,ကစား ပါေတာ့တယ္။ ညစ္ပြဲေတြမ်ားစြာထဲမွာ အားအေကာင္းဆံုးကေတာ့ အာဏာရွင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ဘာသာေရးမိႈင္းဆုိတဲ့ ဗ်ဴဟာေဟာင္းႀကီးပါပဲ။ ဗ်ဴဟာေဟာင္းႀကီး ဆုိေပမယ့္လည္း လူထုရင္ထဲမွာ သေႏၶတည္ေနခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာေဟာင္းေတြေၾကာင့္ ဘာသာေရး ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အမုန္းမီးဟာ ပိုၿပီးႀကီးထြားလာခဲ့သလို အင္တာနက္၊ လႊတ္ေတာ္ စတဲ့နည္းလမ္းအသစ္ေတြနဲ႔ပါ ေပါင္းစပ္လႈပ္ရွားလာတဲ့အတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕သြားၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးအထိေတာင္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာေရးကို အေျခခံၿပီးျဖစ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြမွာ အျမင္က်ယ္ၿပီး လူသားဆန္တဲ့ မွတ္ခ်က္မ်ိဳးကို ေပးမိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ အေျပာအဆို အျပဳအမူေတြကို ေထာက္ျပၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္လာခဲ့ရာက ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ေျဗာင္က်က်ပဲ အသံုးခ်လာပါေတာ့တယ္။ ဘာသာေရးအေၾကာင္း ျပထားတဲ့ လံႈ႔ေဆာ္မႈ၊ မိႈင္းတုိက္မႈေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ တုိက္ခုိက္အပုပ္ခ်မႈေတြနဲ႔ခ်ည္း အဆံုးသတ္တာကုိ ေတြ႕လာရၿပီး အေသအခ်ာ ထပ္မံေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေနာက္ကြယ္က လက္မည္းႀကီးေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အစအနေတြ ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ ေနာက္ပိုင္းမွာ NLD နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အထင္လြဲမႈေတြ၊ အျမင္ေစာင္းမႈေတြ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာဆိုရင္ မဲရရွိဖို႕ေတာင္ခက္ခဲတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ သံုးခဲ့တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာဟာ အထိုက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ သေဘာျမင္လာရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ အကြက္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနရာေပးသလိုလိုနဲ႔ သူမရဲ႕ေခါင္းေပၚကို လက္ပံေတာင္းေတာင္လို ေျဖရွင္းရခက္တဲ့၊ ျပည္သူနဲ႔ ပါတီၾကား အထင္အျမင္လြဲမႈေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ကိစၥမ်ဳိးေတြ တင္ေပးၿပီး ပါတီကိုေထာက္ခံမႈ ေလွ်ာ့ေစခဲ့တာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိစၥ၊ အျခားတရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိစၥေတြအျပင္ ရံဖန္ရံခါေပၚေပၚလာတဲ့ ဟိုကိစၥ သည္ကိစၥေတြဆိုတဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြ ပိေနတာေၾကာင့္ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို လွည့္မၾကည့္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းကလည္း NLD အတြက္ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
၂ဝ၁၅ နဲ႔ နီးလာေလေလေနရာနဲ႔ အာဏာကို အသက္လို တန္ဖိုးထားစြဲလမ္းသူေတြရဲ႕ အေၾကာက္တရားဟာ ပိုမိုႀကီးထြားလာၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ကစားကြက္ေတြ၊ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႕ ေျပာစကားေတြဟာ အေယာင္ေယာင္ အမွားမွားေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီး သ႐ုပ္မွန္ေတြေပၚလာတဲ့ အေျခအေန ေရာက္လာပါတယ္။ ကာတြန္းဆရာေတြ၊ ေဆာင္းပါးရွင္ေတြနဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ မင္းသားေခါင္းေဆာင္း ကြ်တ္ခ်ိန္လို႔ သမုတ္ၾကပါတယ္။ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏိုင္႐ံုနဲ႕ Majority ရၿပီဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိးေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖို႕ ခက္မယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြ၊ တုိင္းျပည္ မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းဘူးဆုိရင္ေတာ့ စစ္တပ္က အာဏာျပန္ျပန္သိမ္းရမွာပဲစတဲ့ စကားေတြကေနတစ္ဆင့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ စစ္တပ္တို႔ရဲ႕ အတြင္းပိုင္းသ႐ုပ္နဲ႕ ဆက္စပ္မႈေတြကိုလွမ္းၿပီး မွန္းဆလို႔ရႏုိင္သလိုပဲ အထိမခံတဲ့ကိစၥေတြကို ကိုင္တြယ္မိတဲ့ မီဒီယာသမားအခ်ဳိ႕ကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနတာေတြ၊ ကိုပါႀကီးအသတ္ခံရတဲ့ကိစၥေတြ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြကို အစုိးရကမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာဩဇာရွိ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕က ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပၿပီး တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ေနတာေတြ၊ ကိုထင္လင္းဦး အဖမ္းခံရတဲ့ကိစၥေတြ၊ ဆႏၵျပသူေတြကို တရားစြဲတာေတြ၊ အၾကမ္းနည္းနဲ႕ ႏွိပ္ကြပ္ဖို႕ ႀကိဳးစားလာတာေတြဟာလည္း လက္ရွိအာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ဇာတ္ေကာင္အခ်ဳိ႕ေပၚလာၿပီး ကန္႔လန္႔ကာေနာက္က အခင္းအက်င္းအခ်ဳိ႕ကို ျမင္လိုက္ရတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အာဏာပိုင္ေတြထဲမွာ အေျပာင္းအလဲကို အမွန္တကယ္ လိုလားသူေတြ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ေပမယ့္ လက္ရွိျမင္ကြင္းအရ အေနာက္ကို ျပန္ဆြဲခ်င္ေနၾကသူေတြ ပိုမ်ားတယ္ဆိုတာ သိပ္ကိုသိသာ လြန္းလာပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥေတြဟာ အခက္အခဲေတြ၊ အတားအဆီးေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလို႔ ဆိုႏုိင္ေပမယ့္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေစတနာဆိုး၊ ေစတနာမွားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။
အဲဒီ့ေတာ့ ၂ဝ၁၅ အတြက္ ဘာေတြျမင္ၿပီး ဘာေတြစိုးရိမ္သလဲ ဆိုတာကို ေျပာရရင္ ဘာသာေရးကို သံုးသင့္ရင္ သံုးရမွာပဲဆိုတဲ့ အာဏာရပါတီရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ေျပာခဲ့တဲ့စကားအရ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္၊ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႕ ေခါင္းစဥ္လွလွႀကီးကို ခပ္ႀကီးႀကီး တပ္ထားၿပီး တုိင္းျပည္ဖ်က္ဖို႕ ႀကိဳးစားေနတဲ့ လိမ္စဥ္ေတြကို အသိဥာဏ္ႀကီးႀကီးနဲ႕ သတိထားတံု႔ျပန္ႏုိင္ကာမွ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ရန္တုိက္ေပးတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို ေရွာင္ႏုိင္မွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက တုိင္းျပည္မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းဘူးဆိုရင္ စစ္တပ္က အာဏာျပန္သိမ္းမယ္လို႕ ေလသံပစ္ထားတဲ့အတြက္ အာဏာသိမ္းဇာတ္ကြက္ကိုခင္းဖို႔ မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းမႈေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ခ်ခင္းတဲ့ ဇာတ္ၫႊန္းမ်ဳိး ထြက္လာႏုိင္ပါတယ္။ အသင့္ရွိေနတဲ့ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ လူအုပ္ႀကီးကို အခ်ိန္ကိုက္ခ်သံုးၿပီး မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းမႈေတြကို ဖန္တီး၊ ၿပီးေတာ့လည္း ေခ်ာက္ထဲက်လုလု ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို ကယ္တင္လိုက္ရျပန္ၿပီဆိုတဲ့ ဓာတ္ျပားေဟာင္းႀကီး ျပန္ဖြင့္ျပမယ့္ အကြက္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။                            
ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈခပ္ႀကီးႀကီးေတြကို စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ စနစ္တက်နဲ႔ ဗ်ဴဟာေျမာက္ မတံု႕ျပန္ႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ညီအစ္ကိုမသိတသိ အခ်ိန္ဟာ မနက္ခင္းကို ဦးတည္ေနတဲ့ အ႐ုဏ္ဆည္းဆာ မဟုတ္ဘဲ ညအေမွာင္ကို ဦးတည္ေနတဲ့ ညေနဆည္းဆာအခ်ိန္ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ဟာလည္း ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ တိုးတက္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အသစ္ဆီကို ေခၚေဆာင္သြားေပးမယ့္ အလင္းမုခ္ဦးတစ္ခု ျဖစ္မလာဘဲ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္တည္းဟူေသာ ငရဲခန္းကို ျပန္လွည့္မယ့္ ငရဲဝင္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ေနဘုန္းလတ္